Monday, May 30, 2011

A SECRET! / SEKRETO!


Fae is such a sweet cat that sometimes she even seems like an angel. this weekend, however, i found out that Fae has a secret...!

Fae estas tiel dolĉa, ke fojfoje ŝi ŝajnas kvazaŭ ŝi estas angeĝo. tamen, ĉi-semajnfine mi malkovris, ke Fae havas sekreton...!

ŜI NENIAM EKSCIOS! nun mi kontrolu kiel malfermi la malvarman manĝaĵujon.

apparently she has a Twitter account and she tweets from time to time! i have no idea how! i only found this out when she accidentally put an @ in front of my name on Twitter! HMPH!

verŝajne ŝi havas konton ĉe Twitter kaj ŝi foje tvitas per ĝi! mi tute ne scias kiel ŝi tion faras! mi eksciis ĉi tion okaze de tio, ke ŝi senintence metis @ antaŭ mia kontonomo ĉe Twitter! BAĤ!

FAE: GAĤ! vi ne eksciu tion! HOMO: estas bone, mi ne koloras. se vi ne tro tvitos pri manĝaĵo mi eĉ sekvos vin!

SEKVU min ĉe TWITTER!
but it's ok, i'm not mad at her. how could i be? in fact, i've even made this handy-dandy image to point people to her Twitter account.

sed bone, mi ne koleras pri tio, kompreneble. fakte, mi eĉ kreis ĉi tiun utilan bildon por montri ŝian konton ĉe Twitter al ĉiuj.


DANKEGON AL VI ĈIUJ!

by the way, we at the Apartment of Fae would like to thank EVERYONE who reads this blog! "life with Fae" is now over 6 months old and has passed the 100th post mark! this blog wouldn't be what it is without YOU, our friends, and we are forever thankful!

THANK YOU ALL SO MUCH!!

parenteze, ni ĉiuj ĉe la Apartamento de Fae deziras danki vin ĈIUJ, kiuj legas ĉi tiun blogon! "life with Fae" nun daŭriĝas dum pli ol 6 monatoj kaj jam havas pli ol 100 blogaĵoj! ĉi tiu blogo ne estus la sama sen VI, niaj amikoj, kaj ni ĉiam estas dankema!

KORAJN DANKOJN AL VI ĈIUJ!!

Sunday, May 29, 2011

easy sunday / facila dimanĉo

"Windowsill Chilling"
"fenestrobreta senstreĉiĝado"


(click here to watch the video larger / klaku ĉi tie por spekti la videon pligrande)

this video was made earlier this week. it's not exciting, but it shows Fae chilling in one of her favorite spots. :)

ĉi tiu video estis registarita antaŭ kelkaj tagoj. ĝi ne estas ekscita, sed ĝi montras la senstreĉiĝanta Fae en unu el ŝiaj plej ŝatataj lokoj. :)

Friday, May 27, 2011

"Save The World"

any and all animal lovers should watch this music video!
ĉiuj amantoj de bestoj spektu ĉi tiun muzik-videon!

"Save The World" by Swedish House Mafia


i LOVE this video, but i have one question...
mi AMEGAS ĉi tiun videon, sed unu demandon mi havas....

WHERE ARE THE CATS???
KIE ESTAS LA KATOJ???

Wednesday, May 25, 2011

wordless wednesday / senvorta merkredo

"PENSIVE"
"PENSEMA"


p.s. thank you so  much everyone for your nice comments on my last post! i really really appreciate it. :)
p.s. dankegon al ĉiuj pro viaj afablaj komentoj je la antaŭa blogaĵo! mi estas ege ege dankema. :)

Monday, May 23, 2011

Devon Rex Line Art

DevonReksa Linio-arto

CLEAN / PURIGI

i'm no artist, but i like to doodle. in this case, one Fae-inspired doodle turned into five.
click "read more" below to see them all.

mi ne estas artisto, sed plaĉas al mi desegn(aĉ)i. ĉi-foje unu desegnaĵo inspirita de Fae fariĝis kvin.
klaku "legu plu" sube por vidi ĉiujn.

Sunday, May 22, 2011

easy sunday / facila dimanĉo

Sunday Grooming
Dimanĉa Striglado

photos by the other human / fotoj de la alia homo

Fae likes being brushed and gnawing on the brush afterwards. i try to save her from even the remote chance of hairballs but she insists on eating her fur anyway!

Fae ŝatas strigladon kaj poste ronĝadi la harbroson. mi trovas savi ŝin de eĉ malgrandega ŝanco pri havi hararaĵon, sed ne! ŝi insistadas manĝi siajn harojn!

Saturday, May 21, 2011

weekend randomness / semajnfina hazardeco

cellphone photo / poŝfonaj foto
enjoy your weekend, everyone. :)
ĝuu la semajnfinon. :)

Friday, May 20, 2011

helpful Fae / helpema Fae

 
last week the other human got a new computer. he ordered the parts online and built the computer himself like only a crazy person would do. Fae was very curious about the process, of course. she had to come and check things out.

la pasintan semajnon la alia homo akiris novan komputilon. la erojn li mendis rete kaj li mem konstruis la komputilon ĉar frenezuloj tion faras. kompreneble, Fae estis ege scivola pri la konstruado. ŝi nepre devis veni proksimen por ĉion rigardi.

"hmmm....."
"don't know what he's doing, but i better help." / "mi ne scias, kion li faras, sed mi helpu."
"hmmm.... "
other human: "move plz"; Fae: "BUT I HELP!" / alia homo: "movu, bv"; Fae: "SED MI HELPAS!"

the other human didn't appreciate Fae's help and removed her from the table.
la alia homo estis nedankema pro la helpo de Fae kaj movigis ŝin for de la tablo.

"grrrrr......"

and this is how Fae felt about that. :P she didn't give up, however.
kaj jen kiel Fae sentis pri tio. :P tamen, ŝi ne rezignis pri tio.

Fae: "HI I HELP AGAIN" / Fae: "SAL MI DENOVE HELPOS"
other human: "no thanks" / alia homo: "ne, dankon"

and yet again her help was unappreciated.
kaj ankoraŭ denove li ne estis dankema pro ŝia helpo.

"........."
"whatever he's doing, i bet it won't work!" / "kion ajn li faras ne sukcesos, mi certas!"

eventually she reluctantly retired to the fridge to "snoopervise" and the other human finished building his computer which worked despite probably having a few Fae hairs in it. :)

post multe da provoj, ŝi finfine malĝoje foriris kaj restis sur la fridujo por kontroli la situacion. la alia homo finfine finkonstruis sian komputilon kaj la komputilo bone funkciis malgraŭ tio, ke ene verŝajne troviĝas kelkaj Fae-aj haroj. :)

Thursday, May 19, 2011

Fae's Ball Collection: Fall 2011

Pilko-Kolekto de Fae: Aŭtuno 2011

piedpilko | brua pilko | mordata pilko | freneza pilko | koloroj-pilko | HMD-ve-a pilko | frenza pilko (redaktita)
some cats love string. some cats love catnip. some cats love socks. Fae? Fae loves balls. LOVES them. so whenever we're out and we happen to see a new kind of ball that Fae might like we buy it. as you can see, she has quite the collection.

iuj katoj fadenon amas. iuj katoj katherbon amas. iuj katoj strumpetojn amas. kaj Fae? Fae pilkojn amas. ilin ŝi AMEGAS. do, kiam ajn ni hazarde trovas novan specon de pilko ĉe vendejo, kiun eble plaĉos al Fae, ni ĝin aĉetas. kiel vi povas vidi supre, Fae havas iomete grandan kolekton.

Fae is a very frisky, high-energy cat. when she plays with her favorite balls she puts ALL of her energy into it, which can lead to some pretty amazing and painful situations.

Fae estas ege energia kaj ludema kato. kiam ŝi ludas per siaj plej ŝatataj pilkoj, ŝi uzas la TUTON de sia energio. tio igas, ke foje mirindegaj kaj dolorigaj situacioj okazas.

for example, Fae will run around with all her might like a crazed kitten with her focus completely on her ball and not on where her ball is going. she sometimes ends up running/sliding head-first into things or, for example, she'll jump to catch a ball without noticing that there's an obstacle in her way.

ekzemple, Fae kuras ĉirkaŭ la apartamento kvazaŭ freneza katido. dume, ŝia atento estas tute enfokusigita je la pilko kaj ŝi ne atentas kien la pilko iras. tial ŝi foje kurante batas la kapon sur io aŭ (ekzemple) ŝi saltas por kapti pilkon sen atento pri obstakloj.

on the other hand, Fae is also very smart & talented. in mid-chase she'll hit the ball in completely opposite directions from where the ball otherwise would have went in order to make the chase funner/more challenging. some of the stunts that she does with her balls are amazing! there's nothing like seeing a cat fly through the air after a ball with its limbs outstretched like a flying squirrel aimed at a tree branch. :P

aliaflanke, Fae ankaŭ estas tre spirta kaj lerta. mezo de postkuradante pilkon ŝi bataads la pilkon al tute malsama direkto por fari la postkuradon pli amuza/malfacila. kelkaj da la akrobataĵoj, kiujn ŝi faras ludante per pilkoj estas mirindegaj! nenio estas pli mojosa ol rigardi katon, kiu flugas tra la aero celante pilkon kun siaj membroj elstreĉataj kvazaŭ flubsciuro, kiu celas branĉon. :P

while it's great that Fae enjoys her balls, we do worry about her sometimes. as i said before, she is a very frisky, high-energy cat and while she can and does play alone with her balls when we aren't available to play with her, sometimes she gets so bored. :( i don't want to over humanize Fae, but sometimes she even seems forlorn/lonely. what will she do when i eventually no longer work from home and she's left alone at home regularly?

nu, ege bonas, ke Fae ĝuas pilkojn, tamen ni foje tre zorgas pri ŝi. kiel mi antaŭe diris, Fae estas ege energia, ludema kato. ŝi ja ludas sole per pilkoj kiam ni ne povas ludi kun ŝi, sed foje ŝi ege enuas. :( mi ne volas trakti Fae-n tro multe kvazaŭ ŝi estus homo, sed foje ŝi kondutas kvazaŭ ŝi estas tre soleca. kion ŝi faros kiam mi ne plu laboros hejme kaj ŝi devos resti hejme sole preskaŭ ĉiutage?

i guess we'll cross that bridge when we get to it.... for now, BRING ON THE BALLS!

nu, mi supozas, ke ni zorgos pri tiu problemo kiam la tempo venos..... ĝis tiam, EK LUDU PER PILKOJ!

Wednesday, May 18, 2011

almost wordless wednesday / preskaŭ senvorta merkredo

"NO KISS"
"NENIU KISO"


she often kisses back, but not this time. :'(
ofte ankaŭ ŝi kisas, sed ĉi-foje ne. :'(

Saturday, May 14, 2011

BREAKING NEWS: cat likes coat-- OMG

GRAVA NOVAĴO: plaĉas al kato mantelo-- HMD

note: the photos in this entry are from earlier this week.
noto: la fotoj en la ĉi tiu blogaĵo estis fotitaj antaŭ kelkaj tagoj.

work, sleep and a new obsession (and Blogger!) have gotten in the way of blogging this week... this entry is a follow-up to last friday's entry about a dog coat that didn't fit.i took the coat back and the store wouldn't allow a refund, only an exchange. the store was rather small and their coat selection meager, so i really wasn't left with a lot of options. there wasn't anything else that they had that i thought Fae could use. :( eventually i settled on the one coat that was in Fae's size and was likely to fit: a red fleece coat with velcro straps and an attached leopard-print scarf.

ĉi-semajne laboro, dormo kaj nova obsedo (kaj Blogger!) ĝenis mian blogadon... ĉi tiu blogaĵo sekvas la aferon, pri kiu mi blogis la pasintan vendredon (pri mantelo por hundoj, kiu tro striktis por Fae). mi portis la mantelon al la vendejo por redoni la mantelon al ĝi, sed ĝi ne redonus al mi mian monon; mi nur rajtis interŝanĝi la mantelon por iu alia vestaĵo. la vendejo estis malgranda kaj ĝiaj vestaĵoj estis malmultaj, do mi ne havis multe da opcioj. ĝi ne havis ion alian krom vestaĵoj, kiun miaopinie Fae bezonis. :( fine mi decidis aĉeti la nuran vestaĵon, kiun Fae povus verŝajne surhavi komforte: ruĝan mantelon el "fleece" kun lapfermilaj rimenoj kaj alfiksita leopardeca koltuko.

while the coat isn't especially nice looking, Fae seems to really like it. it's SUPER easy to put on & take off even if she's sitting and since it's fleece it provides instant warmth. with the knit sweater that i put on her previously she almost immediately started licking and scratching at it, but she does no such thing with this coat. in fact, she seems to never be in any hurry to get out of it and on two occasions she's even pawed at it asking for it! TAKE THAT people who think cats and clothes don't work! :P now she wears it every morning and night when it's coldest. :)

malgraŭ tio, ke mi opinias, ke la mantelo ne tre belas, ĝi verŝajne plaĉegas al Fae. ĝi estas EGE facilebe surhavigita kaj malsurhavigita eĉ kiam Fae sidas kaj ĝi estas farita el "fleece", do ĝi tuj varmigas Fae-n. kiam mi surhavigis trikitan puloveron sur Fae-n preskaŭ tuj ŝi eklekis kaj ekgratis ĝin, sed tion ŝi ne faris ĉi-foje. fakte, verŝajne plaĉas al ŝi surhavi ĝin longtempe kaj dufoje ŝi eĉ petis al mi vesti sin per ĝi (rigardante min ŝi gratadis ĝin)! JEN PRUVO, ke ja plaĉas al iuj katoj vestaĵoj! :P nun ŝi ĝin surhavas ĉiumatene kaj ĉiunokte pro tiam estas la plej malvarme. :)

now that i know this kind of coat really works for Fae, i'm keeping my eyes peeled for them. thanks to Cat-from-Sydney's suggestion, i've found a coat at Posh Pets that i like. maybe in the (not immediate) future i'll get it for Fae. :)

nun mi scias, ke ĉi tia mantelo estas tre bona por Fae, do mi atente rigardas ĉion/ĉie por tiaj manteloj. dank' al sugesto de Cat-from-Sydney, mi trovis mantelon ĉe Posh Pets, kiu plaĉas al mi. eble (ne tro proksima-)estontece mi ĝin aĉetos por Fae. :)

Friday, May 6, 2011

a lesson learned / lernita leciono

ESTAS TRO STRIKTA MALVESTIGI NUN!
it's officially fall here in Australia and the weather has gotten cooler. in response, petstores have started filling their stores with dog clothes (AND NO CAT CLOTHES DAMN DARN THEM)... what is a cat owner who likes pet fashion and who is concerned about their cat's warmth suppose to do?? whatever the answer to that question may be, i've given into temptation and have bought a dog coat (or two!) for Fae to try. the first coat, which i bought some time ago but haven't posted about yet, fit fine. however, tonight i bought another one and it doesn't it at all. it doesn't fit in the chest area, front legs & neck-- poor Fae could barely walk.

tro striktega!
Aŭstralie la sezono oficiale fariĝis aŭtuno kaj la vetero fariĝis pli malvarma. laŭ tio, dombest-vendejoj plenigas siajn vendejoj per vestaĵoj por hundoj (KAJ NE POR KATOJ, FEK VE).... kion faru posedanto de kato, al kiu plaĉas dombesta modo kaj kiu maltrankviliĝas pri la varmeco de sia kato?? malgraŭ la respondo al tiu demando, mi falis en tenton kaj aĉetis unu (aŭ du!) hund-jakojn por Fae. la unuan jakon (kiun mi delonge aĉetis sed ankoraŭ ne menciis ĉi tie) Fae povas bone surhavi. tamen, ĉi-nokte mi aĉetis duan kaj Fae tute ne povas ĝin surhavi bone. ĝi estas ege tro strikta ĉe la brusto, antaŭaj kruroj kaj kolo-- kompatinda Fae povis apenaŭ paŝi.

LESSON LEARNED: cats are not built like dogs. do not expect dog clothes to fit a cat.

LERNITA LECIONO: katoj ne havas korpon saman kiel hundoj. ne antaŭpensu, ke vestaĵoj por hundoj taŭgos por katoj.

sed la zipo mojosas!
....BUT. having successfully gotten the coat on Fae i couldn't NOT take photos of her in it! even though it was really mean to do so. i tried to be as quick as possible and thus didn't even take the time to correct the collar.

....SED. ĉar mi jam sukcese surhavigis la jakon sur Fae-n, mi ne povis NE foti Fae-n kun la jako! malgraŭ tio, ke tio estus tre malafabla. mi klopodis foti ŝin rapidege kaj pro tio mi eĉ ne ĝustigis la kolumon.


oh, and i also FINALLY got Fae new treats to replace the ones that we suspect may be triggering her allergy. we suspect (HOPE) that her allergy is related to seafood and it was hard to find treats that had no form of seafood in them. i finally found dried liver treats. :)

ho, kaj mi FINFINE aĉetis novan krommanĝaĵon por Fae por anstataŭigi la antaŭajn, kiuj eble igas ŝiajn alergiojn. ni suspektas (ESPERAS), ke ŝia alergio rilatas al marfrukto kaj estas tre malfacile trovi krommanĝaĵon sen ia ajn marfruktaĵo. finfine mi trovis krommanĝaĵon el sekigita hepataĵo. :)

Wednesday, May 4, 2011

wordless wednesday / senvorta merkredo


please excuse the dirty mirror... / pardonon pro la malpura spegulo...

Monday, May 2, 2011

a sunny monday / sunbrila lundo

today wasn't too bad for a monday. for one it was sunny and a little warmer than it had been the past week. before i started work Fae got to go out and enjoy the sun on the balcony for a bit.

hodiaŭ ne estis tre malbona lundo. unukiale, la suno brilis kaj la vetero estis iom pli varma ol la pasinta semajno. antaŭ ol mi eklaboris, mi iris kun Fae balkonen por ke ŝi ĝuu la sunbrilon.


today was a holiday (again!), so the other human got to stay home. he spotted one of the neighbor's cats, Poppy, dozing on the balcony next to ours and showed Fae because she usually enjoys "spying" on other cats from above, but today just wasn't the day for that it seemed...

hodiaŭ estis ferio (denove!), do la alia homo povis resti hejme. li rimarkis unu el la katoj de la najbaro, Poppy, kiu dormetis sur la apuda balkono kaj montris la katon al Fae. kutime plaĉegas al Fae alt-loke "spioni" aliajn katojn, sed verŝajne hodiaŭ ne bonis por tio....

LA ALIA HOMO: hej Fae, jen la dormanta kato tie! FAE: tio TUTE ne interesas min.

note: the mesh wire is to prevent surprise visits from the neighbor's cats.
noto: la drato estas tie por malhelpi surprizajn vizitojn de la najbaraj katoj.

Sunday, May 1, 2011

sleepy sunday / dormema dimanĉ'


we at the House of Fae hope that everyone has had a good weekend. :)
boo!! to mondays!

ni ĉiuj ĉe la Domo de Fae esperas, ke vi ĉiuj ĝuis bonan semajnfinon. :)
vee!! al lundoj!