Tuesday, March 29, 2011

my 1st cat show / mia 1a kat-ekspozicio

this weekend's Cat Spectacular cat show was really cool. :)) we so many different breeds of cats and also a few "housecats", all of whom were beautiful. there were several Devon Rexes in the show and for a moment i was really tempted to ask the Devon breeders if they recognized Fae... maybe she'd come from one of their catteries? but no, that would have been a bad thing to do and the answer doesn't really matter anyway. the other human thought that one of the Devons looked a lot like Fae, though.

la ĉi-semajna kat-ekspozicio "Cat Spectacular" estis mojosega. :)) ni vidis diversajn rasojn de katoj kaj ankaŭ kelkajn "dom-katojn" (miks-rasajn katojn). ĉiuj katoj estis belegaj. kelkaj DevonReksoj partoprenis la ekspozicion kaj momente mi deziris demandi al la posedantoj de la DevonReksoj, ĉu ili konas Fae.... eble ŝi naskiĝis ĉe unu de iliaj katoj? sed ne, tio estus terura demando kaj la respondo eĉ ne estas tre grava. tamen, la alia homo opiniis, ke unu el la DevonReksoj aspektis simila al Fae.

we left the cat show empty handed having not bought anything for ourselves or for Fae, but Fae already has some other new toys anyway and i have lots of photos to remember the experience by. here are a few of my favs. :)

ni forlasis la kat-ekspozicio aĉetinte nenion por ni aŭ por Fae, sed Fae jam havas kelkajn novajn ludilojn kaj mi havas multe da fotoj per kiuj mi povas memori la sperton. jen kelkaj el miaj plej ŝatataj fotoj. :)


Saturday, March 26, 2011

presents from Disco / donacoj de Disco


i'm really late in posting this and i hope that Disco will forgive me. :'( almost a month ago Fae received these two beautiful collars from Disco at Curlz and Swirlz. THANKS DISCO!! <333 i really love them both, but the pink one is my fav. i've always thought pink and purple suited Fae best, but now even the other human agrees. :) i really hate to do it (cutting something so pretty seems wrong!) but i need to cut the excess on the ends off i think, because Fae loves to chew on it. ^^;

mi estas ege malfrua pri afiŝi ĉi tion kaj mi esperas, ke Disco pardonos min. :'( antaŭ preskaŭ unu monato Fae ricevis ĉi tiujn belegajn kolrimenojn de Disco ĉe Curlz and Swirlz. DANKON, DISCO!! <333 ambaŭ kolrimenoj tre plaĉas al mi, sed mi plej amas la rozkoloran. ĉiam mi opinias, ke rozkoloro kaj purpuro estas la plej bonaj koloroj por Fae, sed nun eĉ la alia homo same opinias. :) tre ne plaĉas al mi ĉi tion fari (ĉar por mi tranĉi ion belan ŝajnas malbona!), sed mi pensas, ke mi fortranĉu la finaĵon de la kolrimenoj ĉar Fae tro ŝatas mordi ĝin. ^^;

Friday, March 25, 2011

[VIDEO] Raw Food, YAY! / Kruda Manĝaĵo, JEJ!


(pardonon, mi ne esperantigis ĉi tiun filmeton...)


the internet is back! and i'm backlogged with things to post about, the first of which is a video i made days ago of showing how i go about feeding Fae. it's not really that interesting to tell the truth, but i figured one more video about cats eating raw food couldn't hurt Youtube. plus when Fae eventually needs a babysitter the video can act as a tutorial! lol ;)

la interreto ree funkcias! kaj mi jam havas kelkajn aferojn, pri kiuj mi volas blogi. la unua afero estas filmeto, kiun mi filmis antaŭ kelkajn tagojn, pri kiel mi donas manĝaĵon al Fae. verdire ĝi ne estas tre interesa, sed mi pensas, ke ankoraŭ unu filmeto pri kruda manĝaĵo por katoj ne ĝenos Youtube-on. plue kiam iu homo devos zorgi pri Fae ĉar ni estas foraj, mi povos uzi la filmon kiel gvidilo! *ridas* ;)


that's all i'll post for tonight, but i also want to mention that this weekend is the "Cat Spectacular", a 6 ring 2 day cat show presented by the Queensland Feline Association. i'm really looking forward to going as it will be my first time going to a cat show! :D i'm really bummed about being broke because i'm sure there will be lots of awesome stuff for sale (better leave my credit card at home.....), but i'm sure i'll come back with literally thousands of photos. :) may take me a bit to get through them all....

nu, hodiaŭ mi ne blogos pri tio, sed mi ankaŭ volas mencii, ke ĉi semajnfine okazos la "Cat Spectatular", 2 taga ekspozicio pri katoj okazigita de la Kvinslanda Asocio pri Felisoj. mi ege antaŭĝojas la ekspozicion ĉar mi neniam antaŭe ĉeestis ekspozicion pri katoj! :D mi estas ege malĝoja pri havi neniom da mono, sed mi certe forlasos la ekspozicion kun milmiloj da fotoj. :) mi verŝajne bezonos iom da tempo por ilin ordigi....

Wednesday, March 23, 2011

Monday, March 21, 2011

one isn't so lonely / unu ne estas tiel soleca


....i considered making the above image a new header because i thought it would be a perfect example of "life with Fae", but the other human says it would be unfair to Fae because her life doesn't revolve solely around food. oh well. *shrugs*

....mi pensis pri uzi la supran bildon por nova ĉef-bildo de la blogo ĉar miaopinie ĝi estas perfekta ekzemplo de "vivo kun Fae", sed la alia homo diris, ke tio ne estus nehonesta ĉar la tuta vivo de Fae ne temas nur pri ŝia amo de manĝaĵo. nu, bone. *ŝultrolevas*

anyway, thanks to everyone who replied to my last post. i really really hope that Thurston finds his perfect forever home, but i've decided that Fae probably would be glad to be an only cat so we should keep it that way. :)

ĉiuokaze, dankon al ĉiuj, kiuj komentis je mia lasta blogaĵo. mi tutkore esperas, ke Thurston trovos la perfektan hejmon, sed mi decidis, ke verŝajne Fae ja feliĉus se ne estus aliaj katoj ĉe ni, do ni ne adoptu alian katon. :)

changing the topic, i'm sorry to say that i won't be able to post much or visit other blogs this week. :( we accidentally went over our bandwidth limit and so our internet has been slowed to a crawl.... it takes forever to load sites/images/etc. :/ the internet should be back to normal next weekend, but until then sorry for the lack of comments and updates. :(

aliteme, mi bedaŭras, ke mi ne povos blogi aŭ viziti aliajn blogojn ofte ĉi semajne. :( ni senintence uzis la tuton de nia uzebla bendolarĝo kaj do nia reto fariĝis eeege malrapida.... ŝarĝado de ttt-ejoj/bildoj/ktp estas terure malrapidega. :/ nia reto ree fariĝos normala je la semajnfino, sed ĝis tiam mi bedaŭras pro mia la manko de ĝisdatigoj kaj komentoj. :(

Thursday, March 17, 2011

is one a lonely number? / ĉu unu estas soleca nombro?


the real question is "is one a lonely number for Fae?" sometimes she seems glad to be the only cat, thriving under the attention that she gets. other times she seems kind of distant and lonely. she has freaked out on several occasions upon encountering another cat which suggests that she doesn't like other cats, but there's also the fact that those occasions were brief encounters with other cats that she had had no introduction to/time to get use to. maybe if she were introduced very very slowly to another cat her reaction would be different....? but then again it might not. oh Fae, i wish i could read your mind. :'(

la vera demando estas "ĉu unu estas soleca nombro por Fae?" foje ŝi ŝajnas feliĉa pri esti sola kato. ŝi verŝajne amegas okupi sole la atenton de ni. tamen aliafoje ŝi verŝajne malfeliĉas kaj sentas sin soleca. plurfoje ŝi freneziĝis kiam ŝi renkontis alian katon kaj tio sugestas, ke aliaj katoj ne plaĉas al ŝi. tamen estas fakto, ke tiuj renkontiĝoj estis hazardaj kaj mallongaj kaj do ŝi havis neniom da tempo por alkutimiĝi al la alia kato. se alia kato estis ĝuste prezentita al ŝi eeege eeege malrapide, eble ŝi ne freneziĝus....? sed eble ŝi ankoraŭ freneziĝus. ho Fae, se mi povus scii viajn pensojn..... :'(

either way, our lease says we can have ONE cat. if we wanted to have a second we would have to ask the property manager who would then ask the owner of the apartment and who knows what they'd say..... actually, they'd probably say no. unlike in America, in Australia (or atleast in Brisbane) the real estate market is not pet friendly. it's really hard to find a place that will let you have a cat-- we were really lucky to find and get the place that we have. i worry that asking about a second cat might be pushing our luck...

ĉiuokaze, nia lu-kontrakto diras, ke ni rajtas havi UNU katon. se ni volus havi duan, ni devus peti la administranton de la apartamento kaj la adminstranto devus peti la posedanton de la apartamento. kiu scias, kio estus la respondo? fakte, mi scias, ke ĝi verŝajne estus "ne". malsame kiel Usone, Aŭstralie (aŭ almenaŭ Brisbane) la plejparto de lu-loĝejoj ne permesas, ke oni havu dolorbestojn. ni estis ege EGE bonŝancaj pri trovi kaj akiri nian nunan loĝejon kaj mi pensas, ke se ni petus pri duan katon ni fariĝos malbonŝancaj.....

anyway... i can torture myself dreaming, right? there is a cat that i would be glad to adopt if we could and i knew that Fae would be alright with it. his name is Thurston. here's his profile on PetRescue.com.au:

ĉiuokaze.... mi rajtas min torturi per revoj, ĉu? estas kato, kiun mi ĝoje adoptus se ni rajtus havi duan katon kaj se mi scius, ke Fae alkutimiĝus al li. lia nomo estas Thurston. jen lia informo (angle) ĉe PetRescue.com.au:

Thurston - male cornish rex cat (7yrs old)


When Thurston arrived at a suburban shelter, it wasn't long before he had everyone wanting to be his friend. Not because he's a little different, not because he's good looking and certainly not because he can't keep his tongue in his mouth...because he is one of those cats who must share the love in order to be happy!

He is so relaxed and way too cool...you sit, so does he, on your lap. You stand, so does he, it's like Simons Says :-)

With only 4 teeth remaining in his mouth and no veterinary history to draw on, one can only assume that his teeth were extracted or fell out due to poor oral health. Does that mean his health is compromised? Nope...he did have the sniffles when he came to the shelter but other than that, he's healthy.

If you're wanting an indoor cat that will bring plenty of joy for many years to come, one that will inhale all the love you can bestow upon him, then please consider a mature cat like Thurston.


actually, Thurston is the cat that i was originally looking to adopt before i found out about Fae. at the time he was so sick that they weren't sure he'd ever go up for adoption, but now he's been up for adoption for 2.5 months. :( i really hope he finds a good home.... too bad it can't be with us...

fakte, Thurston estas la kato, kiun mi unue volis adopti, antaŭ ol mi eksciis pri Fae. tiam li estis tiel malsana, ke oni ne certis pri ĉu li fariĝos adoptebla. antaŭ 2.5 monatojn li fariĝis adoptebla, sed li ankoraŭ ne estis adoptita. :( mi tutkore esperas, ke li estos adoptita al bona hejmo.... estas tre bedaŭrinde, ke tiu bona homo ne povas esti la nia....

Wednesday, March 16, 2011

almost wordless wednesday / preskaŭ senvorta merkredo
i'm trying to learn French and the above image puts into practice just about all i know lmao.

mi provas lerni la francan kaj la supra bildo uzas preskaŭ ĉion, kiun mi scias. mdr

Tuesday, March 15, 2011

Awesome Blog Award + FAEfacts / FAEfaktoj

"Premio pri Bonega Blogo!"
yesterday this blog was awarded the Awesome Blog Award by Cloon and Neytiri at Clooney's Num-Num Fund and i'm very honored to receive it! i'm sure everyone who reads this blog already knows Clooney's Num-Num Fund, but for those who don't Cloon is a very handsome and creative CEO of his own company who blogs on the side for num-nums. His beautiful secretary, Neytiri, helps run the show (even if Cloon wouldn't admit to that :p) and together with their beautiful photos and fun writing Clooney's Num-Num Fund is one of the coolest catblogs on the net. :) i hope you'll go visit them if you don't already.

hieraŭ ĉi tiu blogo estis donita la "Awesome Blog Award" ("Premion pri Bonega Blogo") de Cloon kaj Neytiri ĉe Clooney's Num-Num Fund kaj mi sentas min tre honora ricevi ĝin! mi certas, ke ĉiuj kiuj legas ĉi tiun blogon jam konas Clooney's Num-Num Fund, sed por tiuj kiuj ankoraŭ ne ĝin konas, Cloon estas belega kaj kreemega CEO de lia propra firmo kaj li blogoas por akiri manĝaĵon ("num-nums"). Lia belega sekretario, Neytiri, helpas pri ĉio (eĉ se Cloon ne dirus tion :P) kaj kune kun belaj fotoj kaj amuza verkado Clooney's Num-Num Fund fariĝas unu el la plej mojosaj kat-blogoj. :) mi esperas, ke vi vizitos ilin se vi ankoraŭ ne tion faras.

i'd like to pass this award on to a blog that i really love following:

mi volas transdoni ĉi tiun premion al blogo, kiun mi tre ĝuas legadi:

Life's a Trip!!!! - i won't really say anything about this blog because simply clicking on the link will explain its awesomeness infinitely better than i ever could with words. I <3 TRIP!! :'D / mi ne multe diros pri ĉi tiu blogo ĉar simple klaki la ligilon klarigos ĝian mojosecon multoble pli bone ol mi povus klarigi uzante vortojn. MI AMAS TRIP!! :'D

and now to share 7 things about Fae that you may not already know.... hmmmm....

kaj nun mi devas diri 7 aferojn pri Fae, kiujn vi eble ne jam scias.... hmmmm.....Monday, March 14, 2011

Wii Fit Plus!


not long ago we got a Wii and Wii Fit Plus and Wii Fit Plus is LOTS of fun! sometimes Fae looks at me crazy when i use it, but that's just a bonus feature i guess lol. 8) but seriously, a really nice feature of Wii Fit Plus is that you can make an account for your dog or cat and you can use it to keep track of their weight. this is great for us because we don't have a conventional scale or anything,. :) and no, she doesn't stand on the Wii Fit board herself to be weighed despite what the photo may lead you to believe. that day she just felt like posing for the camera. :P

antaŭ ne longe ni aĉetis Wii-on kaj  "Wii Fit Plus"on (ludilon) kaj Wii Fit Plus estas TRE amuza! foje Fae rigardas min kvazaŭ mi estas frenezulo kiam mi ĝin ludas. mi supozas, ke tio estas kroma bonaĵo. 8) sed serioze, vera bonaĵo pri Wii Fit Plus estas, ke oni povas krei konton por kato aŭ hundo kaj per tio oni povas registradi ĝian korpopezon. tio estas oportuna por ni ĉar ni ne havas pesilon. :) kaj ne, malgraŭ la foto ŝi ne staras sole sur la Wii Fit plato por registri sian korpopezon. tiun tagon iale ŝi decidis sin prezenti bone antaŭ mia fotilo. :P

on a random note, i'm currently playing around with the blog layout. i'm not sure i'm happy with how it is now... perhaps it's a little too "busy"? i should make a layout from scratch but i'm too lazy, so i'm experimenting with the template thingie. let me know what you think? thanks. :)

hazarde mi diru, ke nuntempe mi eksperimentas kun la aspekto de la blogo. la nuna aspekto ankoraŭ ne tute plaĉas al mi... eble ĝi estas tro malsimpla? mi faru tute novan aspekton por la blogo sed mi tro pigras, do mi simple ŝanĝas kelkajn erojn de ĝi. bv diri al mi vian opinion pri ĝi. :)

Saturday, March 12, 2011

This Is Fae / Jen Fae ①
Fae is kind of small.... or should i say "petite"?

Fae estas iome malgranda... aŭ ĉu mi diru "svelta"?
actually she's not that small. she's just the right size for cuddling, just like Bear and Kutsushita Nyanko!

verdire ŝi ne estas malgranda. ŝia grandeco estas perfekta por brakumado, same kiel Bear k Kutsushita Nyanko! she is a master of grumpy faces, but really she's often not as grumpy as she appears. :)

ŝi estas majstro de malfeliĉaj mienoj, sed vere ŝi ne estas tiel malfeliĉa kiel ŝi aspektas. :)
sometimes she howls at the sun....

just kidding. but she does really enjoy the sun and windows. sometimes i think Fae is solar powered. :)


fojfoje ŝi ululas je la suno....

mi ŝercas. sed ŝi ja ege ĝuas la sunon kaj fenestrojn. fojfoje mi pensas, ke eble ŝi vivas per sunenergio. :)

villainous faces are another of Fae's specialties. she should have auditioned for the movie "Cats & Dogs". srsly.

ankaŭ pri kanajlecaj mienoj Fae estas tre lerta. estas bedaŭrinde, ke ŝi ne sin aplikis por rolo en la filmo "Katoj k Hundoj". vere.


"sal, mi nomiĝas FAE."


like all cats, Fae is very unique. even though she does a lot of the more common "cat things", she adds a dash of "FAEness" to it all.

i hope i can share that FAEness through my photos in this blog.


same kiel ĉiuj katoj, Fae estas tre unika. ŝi fartas multe da la pli kutimaj "kat-aferoj", tamen al ĉio ŝi aldonas iom da "FAE-eco".

mi esperas, ke mi povas montri tiun FAE-econ per la fotoj en ĉi tiu blogo.

Tuesday, March 8, 2011

signs of fall? / ĉu signo pri aŭtuno?


the weather has been strange the past couple of days... rainy, windy and chilly. i wonder if these are signs of fall? this will be my first fall in Australia and supposedly Brisbane's fall is rather bland.

lastatempe la vetero estis stranga.... pluva, venta kaj malvarmeta. mi scivolas, ĉu tio estas signo pri aŭtuno? ĉi-foje estos mia unua fojo sperti aŭtunon Aŭstralie kaj laŭ aliaj homoj la aŭtuno de Brisbanno estas tute neinteresa.


Fae has been spending her mornings curled up in blankets next to me snoozing. i wish i could snooze too but nooooo, i have to work. sucks being a human sometimes. :'( later in the day when it's usually less chilly and sunnier i find her snoozing in sunspots. *jealous again*

lastatempe Fae forpasas la matenojn dormante en tapiŝetoj apud mi. ankaŭ mi volas dormi, sed neeeeeee, mi devas labori. esti homo fojfoje aĉas. :'( pli poste dum la tago kiam ne plu estas tiel malvarmete kaj nube mi trovas la dormantan Fae en sunbrilo. *denove ĵaluziĝas*


today we took Fae to the vet. not because she was sick or anything, we just needed her microchip number to be verified. when we got her from the RSPCA we were told that her microchip had been registered but it turns out that she wasn't in the national pet registry, so we have to register her. :/ everything went fine at the vet's, though. as usual Fae was amazingly well behaved. :) we even practiced "sit" in the vet's office. i wish i had had my camera! :'(

hodiaŭ ni portis Fae al bestkuracejo. ne, ŝi ne estis malsana ktp, ni bezonis nur kontroli la numeron de ŝia mikro-blato (ĉu oni uzas tiojn por bestoj en via lando?). kiam ni adoptis ŝin ĉe la RSPCA ili diris al ni, ke ŝia numero jam estis registrita, sed ni elkovris, ke ĝi ne estas registrita en la nacia registr-sistemo, do ni mem devas registari ŝin. :/ sed ĉio glate iris ĉe la bestkuracejo. kiel kutime Fae kondutis mirinde. :) ni eĉ ekzercis la ordonon "sidiĝu" en la oficejo. bedaŭrinde mi ne havis mian fotilon! :'(

*yawns* i really wish i could get as much sleep as Fae does....

*oscedas* mi ege deziras dormi tiom multe kiel Fae......

Friday, March 4, 2011

cat training? / kat-trejnado?

today i went to a brief dog training session at the RSPCA and when i got home i thought "why not try that with Fae?" so i started trying to teach Fae to sit on command and made a quick video of it. we got some practice in before i started recording but still i'm really surprised at how well she's doing already, especially considering how she is around treats. :)

hodiaŭ mi partoprenis mallongan lecionon pri trejnado por hundoj ĉe la RSPCA kaj kiam mi hejmenvenis mi pensis "kial ne provu tion kun Fae?"do mi ekprovis instrui al Fae sidiĝi laŭ ordono kaj haste filmis ĝin. ni ekzerciĝis iom antaŭ ol mi komencis filmi, sed mi ankoraŭ tre surpriziĝis pri kiel bone ŝi jam lernas, precipe ĉar ŝi kutime frenezetiĝas pri manĝaĵo. :)


double click the video to see it larger on YouTube. sorry about the horrible focusing during the video. i was trying out a new lens and a new setting. ;(

dufoje klaku la filmon por spekti ĝin pligrande ĉe YouTube. pardonon pro la malbonega enfokusigado dum la filmo. mi provis novan objektivon kaj novan agordon. :((

Tuesday, March 1, 2011

wings / flugiloj


if Fae had wings....

se Fae havus flugilojn....


Fae would go fishing. Probably not with a fishing pole, though.

Fae kaptus fiŝojn. Verŝajne ne uzante fiŝkaptilon, tamen.