Wednesday, June 29, 2011

Monday, June 27, 2011

Irresistibly Sweet Blog Award

Tre Ege Dolĉa Blog-Premio

a few days ago i was awarded "The Irresistiibly Sweet Blog Award" by my friend Bryan at Bryan's Cats! if you don't already know his blog, it's about taking care of his 5 cats as well as the cats in his neighborhood. it's amazing how one person can take care of so many cats and the blog is a very interesting read. if you haven't already, please check it out. :)

antaŭ kelkaj tagoj mi ricevis la premion "La Tre Ege Dolĉa Blog-Premio" de mia amiko Bryan ĉe Bryan's Cats (angle)! se vi ankoraŭ ne konas lian blogon, ĝi temas pri zorgado pri liaj 5 katoj kaj ankaŭ la katoj en lia najbaro. estas mirindege, ke unu homo povas zorgadi pri tiom multe da katoj kaj la blogo mem estas tre interesa. se vi ankoraŭ ne vizitis la blogon, bonvolu viziti. :)

as part of the award, i'll share 7 (possibly) unknown facts + random photos with you! i will be focusing on Iggy and Iggy + Fae facts since not a lot has been shared about Iggy yet. also, i'm suppose to pass this award on to 15 people but i think 15 is an insane number, especially since i still don't know many people. i will instead pass it on to 5 (sorry!).

kiel la premio postulas, mi skribos 7 (eble) nekontatajn faktojn + afiŝos hazardajn fotojn! mi enfokusigos la faktojn je Iggy kaj Iggy + Fae ĉar vi ankoraŭ ne bone konas Iggy, ĉu ne? la premio ankaŭ postulas, ke mi transdoni la premion al 15 homoj, sed mi opinias, ke 15 estas freneza nombro! precipe ĉar mi ne multe da homoj konas. do, anstataŭe mi transdonos ĝin al 5 (pardonon!).

Friday, June 24, 2011

enjoy your weekend! / ĝuu la semajnfinon!

hope that everyone has a nice weekend! and remember, boys & girls:
deziras al ĉiuj agrablan semajnfinon! kaj memoru:

staring into the sun...
rigardadi la sunon...


is NOT reccommended.
NE estas rekomendata.

Thursday, June 23, 2011

Fae the instigator / Fae la instigulo

this is how playfight/chasing sessions often start between Fae & Iggy.
jen kiel lud-batalaj/ ĉaskuradaj seancoj ofte komenciĝas inter Fae k Iggy.


Iggy does his own thing while Fae.... well, look at her face.
Iggy okupiĝas pri siaj propraj aferoj kaj dume Fae.... nu, rigardu ŝian vizaĝon.


Fae moves in closer..... Iggy is still "ladeedada~ ♪"
Fae pli proksimiĝas...... Iggy ankoraŭ estas "lalalalalaaa~ ♪"SNAP SNAP! goes Fae's jaws.
KRAK KRAK! krakas la makzeloj de Fae.


AHHHHHHH goes Iggy.
AHHHHHHH respondas Iggy.


RUN AWAY! says Iggy. CHASE! SNAP SNAP says Fae.
FORKURU! diras Iggy. ĈASKURU! KRAK KRAK diras Fae.

and they proceed to run around the apartment like Looney Tunes' Coyote (Fae) & Road Runner (Iggy).
kaj ili ekkuradas tra la apartamento kvazaŭ ili estas Kojoto (Fae) k Vojkurulo (Iggy) el Looney Tunes.

Wednesday, June 22, 2011

Monday, June 20, 2011

mancat monday: Iggy's first photoshoot

virkata lundo: la unua foto-seanco de Iggy

Iggy: "i'll try my best, OK?" / "mi multe klopodos, bone?"
thanks to Aussie grandma who made the coat that Fae modeled last week, Iggy has a new coat to model today! this time it wasn't Aussie grandma that made it, it was me! Aussie grandma taught me the basics of sewing and lent me her sewing machine! :D she also drew up a pattern based on Fae's red coat and modified it to make it longer. :) before making the coat that Iggy is modeling today I tried making a coat out of the purple corduroy that was used for Fae's previous coat, but this red one turned out much better.

dank' al  la Aŭstralana avino, kiu faris la mantelon, kiun Fae modeligis la pasintan semajnon, Iggy havas novan mantelon por modeligi hodiaŭ! ĉi-foje la Aŭstralana avino ne ĝin faris, mi ĝin faris! Aŭstralana avino instruis al mi la fundamentan kudradon kaj pruntis al mi sian kudrad-maŝinon! :D ŝi ankaŭ kreis modelfolion, kiu estas bazita sur la ruĝa mantelo de Fae kaj farigis ĝin pli longa. :) antaŭ ol mi faris la mantelon, kiun Iggy modeligos hodiaŭ, mi provis fari mantelon uzante la purpuran ŝtofon, kiu estis uzita por la antaŭa mantelo de Fae. la jena ruĝa mantelo estas pli bona ol tiu alia mantelo.

the coat is made out of fleece, which Iggy seems to really like. this is the first thing i've put on him that he hasn't tried to back out of and has walked normally in!

la mantelo estas farita el "fleece" kaj verŝajne ĝi tre plaĉas al Iggy. ĉi tio estas la unua aĵo, per kiu mi vestigis lin kaj li ne provis sin malvesti. li ankaŭ promenas normale en ĉi tiu mantelo anstataŭ rampi!

as you can see, the coat is longer than Fae's which is especially good for him because he himself is longer than Fae.

kiel vi povas vidi, la mantelo estas pli longa ol tiu de Fae. tio estas bone precipe ĉar Iggy mem estas pli longa ol Fae.

apparently the coat is also a butt warmer / verŝajne la mantelo ankaŭ estas pug-varmilo Iggy the manly mancat / Iggy la vireca virkato
treats! omnomnom / bongustaj krommanĝaĵoj!
this is Iggy's first time modeling and he worked really hard at it! i'm proud of him! he still has a ways to go before he'll be as good as Fae, but he definitely has potential, no? ;) as they say in Japan, お疲れ! thanks for your hard work, Iggy!

ĉi tiu estas la unua fojo por Iggy modeligi kaj li multe klopodis fari ĝin bone! mi estas tre fiera! li ankoraŭ devos ekzerciĝi multe por fariĝi tiel bona kiel Fae, sed li certe povas fariĝi tiel bona, ĉu ne? ;) kiel oni diras japanie, お疲れ! dankon pro via laboro, Iggy!

お疲れ! <3 Iggy

Friday, June 17, 2011

fighting / batalado


as you've seen in previous posts, Fae and Iggy have been getting along amazingly well. they both seem to really like each other and Fae seems to be particularly fond of Iggy. (CRUSH???) regardless of that, they do fight. usually it's just a play fight but sometimes play fights turn a bit more serious. usually it's Fae who is the first to take things too far and sometimes (more often than not) she's the one that starts a fight. i can't for the life of my figure out why. Iggy goes around grumbling & yowling a lot (i swear he is the LOUDEST cat i have EVER met), maybe he says something insulting to/about her?? lmao

kiel vi vidis en la antaŭaj blogaĵoj, Fae kaj Iggy tute kaj mirinde amikiĝis. ŝajnas al mi, ke ili ege ŝatas unu la alian kaj precipe Fae ŝategas Iggy (ĉu AMO???) malgraŭ tio, ili ankoraŭ batalas unu la alian. kutime la batalo estas nur ludo, sed foje la ludo fariĝas tro serioza. kutime Fae estas la unua fariĝi tro serioza kaj foje (pli ofte jes ol ne) ŝi komencas la batalon. la kialon mi tute ne komprenas. tre ofte Iggy grumblante kaj kriante iras tra la apartamento (li estas la PLEJ laŭta kato mi IAM renkontis), eble li diras insultojn al/pri ŝi?? mdr

anyway, here's a video of one of their favorite types of play fights: "Battle for the Tower". expect more and better fight photos/videos to come in the future.

ĉiuokaze, jen filmeto pri unu el iliaj plej ŝatataj specoj de lud-batalo: "Batalo por la Tur'". atendu por vidi pli bonajn kaj pli multe da fotoj(n)/filmetoj(n) pri iliaj bataloj estontece.Wednesday, June 15, 2011

Tuesday, June 14, 2011

shopping, yay! / aĉetado, jej!

today we did a bit of shopping, especially for Iggy. among other things, we bought him a carrier, food dish and food mat that match Fae's. note that the only reason why we got blue for most of it was because most of the time the only color options were pink & blue. stereotypical!

hodiaŭ ni aĉetis kelkajn aĵojn, ĉefe por Iggy. krom aliaĵojn, ni aĉetis portilon, bovlon kaj manĝ-maton, kiuj similas al tiuj de Fae. notu, ke la nura kialo, kiu igas ke ni aĉetu plejparte bluajn aĵoj estas, ke ofte la nuraj opcioj estas rozkoloro kaj bluo. kiel stereotipe!

we got Fae a new collar because we saw this one and it screamed her name! we think it looks awesome on her. :))

ni aĉetis novan kolrimenon por Fae ĉar ni vidis ĉi tiun kaj ĝi aspektis perfektEGa por ŝi! ni opinias, ke ĝi aspektas belega sur ŝi. :))

we got Iggy a matching one, although i wish it had come in red (again with the pink & blue!).

ni aĉetas kolrimenon en simila stilo por Iggy, sed mi deziras, ke ĝi estus ruĝa (denove rozkoloro k bluo!).

we also got this one because it seemed pretty "Iggy". which of Iggy's new collars do you like best? :) he also has a tag on order.

ni ankaŭ aĉetis ĉi tiun kolrimenon ĉar ĝi aspektas tre "Iggy"-eca. kiu el la novaj kolrimenoj de Iggy plej plaĉas al vi? :) ni ankaŭ mendis nom-ŝildeton por li.

the other big purchase of the day was a new tunnel! since Iggy and Fae love the little tunnel that we already have so much, we decided that they'd probably appreciate a longer one.

la alia granda aĉeto de hodiaŭ estas nova tunelo! ĉar Iggy kaj Fae amas la malgrandan tunelon, kiun ni jam havas, ni decidis, ke ili verŝajne amegus pli longan tunelon.

the new tunnel can even be attached to the older shorter tunnel to make a super long tunnel. :)

la nova tunelo povas eĉ alfiksi al la pli malnova kaj malpli longa tunelo por farigi longEGan tunelon. :)

thus far it's been a bit hit! it's so much of a hit that we'll definitely have to put it up every night if we want to get any sleep!

ĝis nun ĝi ŝajnas tre populara! ĝi estas tiel populara, ke ni nepre devos kaŝi ĝin ĉiunokte aŭ ne tute ne povos dormi!

Monday, June 13, 2011

a very special coat / tre speciala mantelo


today Fae has a very special coat to model for you all! it was made by her Aussie grandma. :)

hodiaŭ Fae havas tre specialan mantelon por modeligi por vi ĉiuj! ĝi estis farita de ŝia Aŭstralana avino. :)

it's a tailored fit! / ĝi estas fasonita adaptaĵo!
though it looks tight, Fae can move freely. / malgraŭ tio, ke ĝi aspektas strika, Fae povas libere movi.
tailored to a cat's long arched back. / taŭga por la longa arkita dorso de kato.
easily put on and taken off two velcro fasteners. / facile vestigebla kaj malvestigebla per du lapfermiloj.


although he is a bit clothing-challenged at the moment, maybe one day Iggy can sport some nice fashions himself. :)
nuntnempe Iggy mallerte surhavas ilin, sed eble iutage ankaŭ li povos modeligi mojosajn vestaĵojn. :)


p.s. just to let everyone know, we secured all of the blind cords immediately after the accident, so hopefully there will be no more in the future.

p.s. mi volas sciigi ĉiujn, ke ni sekurigis ĉiujn ĵaluziajn kordojn tuj post la akcidento, do espereble tio neniam okazos denove estontece.

Saturday, June 11, 2011

another lesson learned / ankoraŭ unu lernita leciono

Fae finally did it! as an ice breaker Fae slowly went up to him, settled down and proceeded to try to clean him but Iggy wasn't having that... WHY?? men.... *shakes head* after several tries and several nips + glares from Iggy she finally just curled up and went to sleep. thankfully Iggy at least allowed that. hmph!

finfine Fae ĝin faris! unue Fae malrapide alproksimiĝis al li, kuŝis apud li kaj komencis purigi lin, sed tio ne plaĉis al Iggy..... KIAL?? viroj.... *malaprobante kapneas* post kelkaj provoj kaj kelkaj mordetoj + malafabla rigardado de Iggy, ŝi finfine ĉesis purigi lin kaj endormiĝis. dankinde almenaŭ tion Iggy permesis. hmph!

on a much more serious note, last night we had a really big scare. Iggy and Fae were chasing each other back and forth all over the place as usual and somehow Fae got her head caught in one of the blind cords.... i heard weird noises and ran to see what happened and found Fae frantically gasping & kicking while hanging from the cord by her head... her feet couldn't reach the ground. if neither of us had heard her or if this had happened while we weren't home..................... let this be a lesson to all with cats and blinds or dangling cords of any kind. such cords can be deadly.

kaj multoble pli serioze, la pasintan nokton okazis grandega teruro ĉe ni. kiel kutime Iggy kaj Fae ĉaskuradis unu la alian tra la tuta apartamento kaj iele la kapo de Fae kaptiĝis per krodo de ĵaluzio..... mi aŭdis strangajn sonojn kaj kuris por vidi kio okazis. mi trovis Fae, kiu panikante spiraĉadis kaj piedbatadis la aeron dum ŝi pendis sur kordo per la kapo... ŝia piedoj ne povis atingi la plankon. se ni ne aŭdis ŝin aŭ se tio okazis, kiam ni ne hejme estis.......................... ĉi tio estu leciono por ĉiuj, kiuj havas katojn kaj ĵaluzioj aŭ aliaj pendantaj kordoj. tiaj kordoj povas esti mortigaj.

Friday, June 10, 2011

Meow Meow Meme

yesterday i was tagged  by the critters in The Cottage to do an interesting meme. :) i'll try to answer for both Fae and Iggy even though i'm still very much getting to know Iggy.

hieraŭ mi ricevis peton de the critters in The Cottage pri respondi al interesa demandaro. :) mi provos doni la respondon por ambaŭ Fae kaj Iggy malgraŭ tio, ke mi ankoraŭ ne bone konas Iggy.

1. Where do you like to hang out? / Kie estas via plej ŝatata ripozejo?
  - Fae: wherever the sun is and on windowsills. / kie ajn la suno brilas kaj sur fenestrobretoj.

  - Iggy: in blankets. / en litkovriloj.

2. Who is your kitty crush? / Kiun katon vi am(et)as?
  - Fae: sorry all you handsome mancats out there! if Fae has a crush on you, she keeps it a secret from me! Fae is kind of shy about sharing lovey feelings. / pardonon al ĉiuj belegaj vir-katoj en la mondo! se Fae am(et)as vin, ŝi ne diras al mi tion! Fae estas iom hontema pri siaj sentoj de amo.
  - Iggy: i would think that it's a little soon for Iggy to have a crush. give him time, ladies. :) / mi opinias, ke Iggy bezonas pli da tempo por am(et)i. atentu, katinoj. :)


3. What is your favourite scent? / Kio estas via plej ŝatata aromo?
  - Fae: the smell of food and the outdoors. / la aromo de manĝaĵo kaj tiuj aromoj de ekster la apartamento.
  - Iggy: food food food!! / manĝaĵ' manĝaĵ' manĝaĵ'!!

4. What is your favourite t.v. show? / Kio estas via plej ŝatata televida programo?
  - Fae: Bondi Vet (Bestkuracisto en Bondi)
  - Iggy: Iron Chef Australia (Fera Kuiristo Aŭstralie)

5 . What is your favourite movie? / Kio estas via plej ŝatata filmo?
  - Fae: にゃんこ THE MOVIE 1 ~ 4 (Nyanko THE MOVIE 1 ~ 4:  a series of movies about cats in Japan/ serio da filmoj pri katoj en Japanio)
  - Iggy: Home Alone (Hejme Sola)

6.  What is your favourite feline wisdom? / Kio estas via plej ŝatata kat-diraĵo?
  - Fae: "follow the sun wherever it may go and always know where the best window view is." / "sekvu la sunon al kie ajn ĝi iros kaj sciu, kiu fenestro havas la plej bonan vidpunkton."
  - Iggy: "food can be found anywhere if you look hard enough. even in the kitchen sink." / "manĝaĵo troviĝas ĉie se oni klopodante ĝin serĉas. eĉ en la kuireja lavujo."

Passing it on / Transdonas ĝin
and how to pass this meme on to three others! / kaj nun mi transdonas ĉi tiun demandaron al tri aliaj!
  1. The Island Cats
  2. Cat-from-Sydney
  3. Clooney's Num-Num Fund
if i've passed this on to you and you don't do memes, feel free to ignore this. :) if i didn't pass it on to you but you would like to do this meme feel free to ignore the above and do it anyway! ;)

se mi transdonis ĝin al vi kaj vi ne respondas al demandaroj, bonvolu ignori ĉi tion. :) se mi ne transdonis ĝin al vi sed vi ankoraŭ volas respondi al ĝi, bonvolu ignori la supran kaj senhezite respondi! ;)