Friday, April 29, 2011

allergies??! / alergioj??!

waiting to go in.. / atendas eniri...
sorry for the delayed update! Fae went to the vet on wednesday. the visit went alright, although Fae didn't handle it nearly as well as her previous visits due to having to be examined a lot more thoroughly this time. she didn't much care for being "manhandled". :P

pardonon pro la malrapida novaĵo! merkrede Fae vizitis la bestkuraciston. la vizito glate iris malgraŭ tio, ke por Fae ĝi ne tiel glate iris kiel pasintaj vizitoj. ĉi-foje la bestkuracisto devis ekzameni ŝin multoble pli ol antaŭe kaj ne plaĉis al Fae la "manipulado". :P

while the vet visit went well, it really only confirmed suspicions that i already had. the vet confirmed that Fae has an allergy, but to what is still unknown. a flea allergy, which is supposedly the most common allergy in cats, was immediately ruled out narrowing the possibilities down to a food allergy or an environmental allergy... which isn't really narrowing it down much at all.

LOVE her expression in this photo. xD / amas ŝian mienon!
nu, la vizito glate iris, tamen ĝi simple jesigis supozojn, kiujn mi jam havis. la bestkuracisto konfirmis, ke Fae ja havas alergion, sed kian alergion oni ankoraŭ ne scias. la plej ofta alergio por katoj, alergio pro puloj, estis tuj neigita, do restas ankoraŭ du specoj de alergioj: alergio pro manĝaĵo kaj alergio pro ĉirkaŭaĵoj.... do, efektive restas MULTE da eblecoj.

the vet highly suggested that we put Fae on a trial diet of one "novelty" protein (meat) for 8 weeks, gradually reintroducing other food after that... the major problem that we have with this is that novelty meat like duck, rabbit, quail etc aren't easily found here and thus are fairly expensive. i imagine that it would be VERY costly to feed Fae nothing but this for 8 weeks. furthermore, while the vet said that such a limited diet would be alright temporarily, i still wouldn't be entirely comfortable with it...

la bestkuracisto tre rekomendis, ke ni donu al Fae nur nekutimajn "proteinojn" (viandon) dum 8 semajnoj kaj poste iom post iom ree doni al ŝi la kutimajn.... la grandega problemo pri tio, estas ke nekutima viando, ekzemple anasaĵo, kuniklaĵon, koturnaĵo ktp, estas malfacile troveblaj kaj do estas multkostaj. mi imagas, ke doni al Fae nur tian viandon dum 8 semajnoj estus TRE multkosta. plue, malgraŭ tio, ke la bestkuracisto diras, ke doni tian limigitan dieton al Fae mallongtempe ne estus malbona, mi ankoraŭ sentas kvazaŭ tio estus malbona....

gotta mark her territory! even at the vet lmao/ devas signi sian teritorion! eĉ ĉe bestkuracejo mdr

speaking of novelty meat, just before the vet visit we happened to buy some organic (yay!) duck breast for Fae. i really wanted to add a little more variety to Fae's diet and she had never had duck before. she loves it! but that duck cost $24 AUD/$26 USD for only 400g/14oz! crazy. duck will definitely STAY a novelty meat.

parenteze, preskaŭ tuj antaŭ iri al la bestkuracisto ni aĉetis iom da organika (jej!) anasaĵo por Fae. mi ege deziris doni al Fae ion novan por manĝi kaj Fae neniam antaŭe manĝis anasaĵon. ĝi ege plaĉas al ŝi! tamen, la anasaĵo kostis $24 AUD/$26 USD por nur 400g/14uncoj! nekredeble. anasaĵo certe restos malofte manĝitan manĝaĵon.

"grrr......"
anyway, back to the vet. i told the vet my concern about costs and she recommended trying goat meat as she had heard that it is really cheap. she also mentioned that cats seem to have a love/hate relationship with it. i have never seen goat before, so...

ĉiuokaze, pri la bestkuracisto. mi diris al ŝi, ke mi maltrankiliĝas pri la kosto kaj ŝi rekomendis, ke ni donu kapraĵon al Fae ĉar ŝi iam aŭdis, ke ĝi estas tre malmultkosta. ŝi ankaŭ diris, ke ofte katoj aŭ amas aŭ malamas ĝin. plue, mi neniam antaŭe vidis kapraĵon vendeje, do....

all hope is not lost, however. me and the other human now suspect that her allergy may be from her treats rather than her food as the timing of her scratching episodes (of which this isn't the first, this is just the first i've mentioned it here) seems similar to when we were giving her this particular treat. we'll be getting new treats for her this weekend and will be watching her closely to see if she improves.

tamen, ni ne senesperiĝas. mi kaj la alia homo suspektas, ke la kulpo de la alergio de Fae eble estas ŝia krommanĝaĵo, ne ŝia manĝaĵo mem. ni tion pensas ĉar ŝia gratado (kaj la nuna afero ne estas la unua fojo pri ĉi tio) verŝajne okazas kiam ni donas al ŝi ĉi tiun krommanĝaĵon. ni aĉetos novan krommanĝaĵon por ŝi ĉi-semajnfine kaj atente rigardos ŝin por scii, ĉu ŝi plibone fartas.

Tuesday, April 26, 2011

days go by / forpasas la tagoj


days go by escorted by beautiful clouds and intermittent showers. sometimes it's dark for much of the day, but whenever the sun manages to sneak its way through the clouds and into the apartment Fae knows. her 169th  sense goes off like an alarm and off she goes! lest she miss a second of a sunpuddle's goodness. Fae's motto? "Let No SunPuddle Go Un-Napped."

forpasas la tagoj veturigite per belegaj nuboj kaj kelkfoja pluvado. foje preskaŭ la tuta tago estas malluma, sed kiam ajn la suno eskapas la nubojn kaj eniras en la apartamenton, Fae scias. kvazaŭ alarmilo, ŝia 169a speciala senco atentigas ŝin kaj tien ŝi kuras! eĉ unu sekundon de la boneco de la sunbrilo ŝi ne volas malŝpari. "Lasu Neniun SunBrilon Esti NeEnDormita" estas la moto de Fae.

p.s. a big thank you to everyone for your comments on my last post. <333 i'll keep you updated on Fae's itching.
p.s. dankegon al ĉiuj por viaj komentoj en la lasta blogaĵo. <3333 mi daŭre afiŝos novaĵon pri la jukado de Fae.

Monday, April 25, 2011

Happy Easter etc / Feliĉan Paskon ktp

Feliĉan Paskon ktp.

happy belated Easter to those who celebrate the holiday. today is ANZAC Day in Australia, so combined with Easter we have a 5 day weekend here. you'd think i would have updated this blog more with all those days off! i'm really sorry for the lack of updates lately. 

al ĉiuj, kiuj festas Paskon, feliĉan malfruan Paskon. en Aŭstralio hodiaŭ estas la tago de ANZAC, do kune kun Pasko ni havas 5 tagojn de ferio. tial oni pensus, ke mi pli ofte ĝisdatigus ĉi tiun blogon pro pli da libera tempo! mi tre bedaŭras la lastatempa manko de ĝisdatigoj.

i love to take photos in general, but i'm not a very good writer. i always end up with lots of photos of Fae that i want to post but i lack the words to go with them, so i end up not posting at all. then i get WAY backlogged with photos and a lot of photos end up never being posted... *sigh* i should take inspiration from my blog friends who always post such wonderful posts about their cats. :(

mi amas fotadon ĝenerale, sed mi ne estas bona verkisto. ĉiam mi havas multe da fotoj pri Fae, kiujn mi volas blogi, sed mankas al mi la vortoj por blogi kun ili. fine mi nenion blogas kaj la neblogitaj fotoj pri Fae rapide fariĝas pli kaj pli multe.... *suspiras* mi estu inspirita de la bonegaj blogaĵoj pri katoj, kiujn blogas miaj amikoj. :(

but anyway, enough of my blabbering, this blog is about Fae! who is still scratching and has developed more scabs on her neck. :/ i'm going to call the vet but can't do so until Wednesday due to all of the holidays. :/ i hope the vet will be able to figure out what's causing her itching.

ĉiuokaze, mi ĉesu mian babilaĉadon ĉar ĉi tiu blogo temas pri Fae! Fae ankoraŭ sin gratadas kaj pro tio ŝi denove havas vundojn ser la kolo. :/ mi telefonos la bestkuraciston sed mi devas atendi ĝis merkredo pro la nunaj ferioj. :/ mi esperas, ke la bestkuracisto povos malkovri la kialon de la gratado de Fae.

cat yoga! / kat-jogo!

Wednesday, April 20, 2011

Tuesday, April 19, 2011

stretch & turn & stretch! / sin streĉi + turni + streĉi!
shuffle, repeat and voilà! you have Fae's daily routine when she's not curled up on/around me. i wonder how she'll manage in winter.

miksi, ripeti kaj jen! vi nun scias la ĉiutagan rutinon de Fae kiam ŝi ne troviĝas sur/ĉirkaŭ mi. mi scivolas, kiel ŝi trapasos vintron.

Monday, April 18, 2011

[UPDATE] itching / jukado

.....mi ricevu krommanĝaĵon por fari ĉi tion.
i've been rather lazy in updating this blog lately.... my focus has been on other things and there really hasn't been a lot for me to update about.

lastatempe mi iomete pigras pri ĝisdatigi ĉi tiun blogon.... aliaj aferoj okupis mian atenton kaj vere ne estis multe pri kiu mi povus priskribi ĉi tie.

about Fae's itching, i realized that her itching might be a result of her having milk so often... against my better judgment, i (and the other human) have been giving her milk a lot more often than we should because she loves it so much. :'( she's been milk-free for 5-6 days now and is still scratching a lot, but i think it's lessened compared to before. poor Fae really misses her milk. :(

pri la jukado de Fae, mi rimarkis, ke eble la kialo de la jukado estas, ke ŝi ofte trinkas lakton.... kontraŭracie mi (kaj la alia homo) donis al Fae lakton multe pli ofte ol estus bona ĉar ŝi ege amas ĝin. :'( nun ŝi ne havas lakton dum 5-6 tagoj kaj ŝi ankoraŭ gratadas sin, sed mi pensas, ke  ŝi sin gratadas malpli ofte ol antaŭe. kompatinda Fae ege sentas la mankon de lakto. :(

in other news.... well, really there isn't much other news. it's been cold and dreary the past couple of days. the kind of weather that has Fae spending most of the day snoozing in blankets, which makes for cute photos. i'll try to update more this week. :)

ĉiuokaze, pri aliaj aferoj.... vere ne estas aliaj priskribindaj aferoj. lastatempe la vetero fariĝis malvarma kaj pluvema. tia vetero igas, ke Fae dormas preskaŭ tuttage en tapiŝo-- tre fotinda! mi klopodos ĝisdatigi pli ofte ĉi tiun blogon ĉi-semajne. :)

Tuesday, April 12, 2011

decipher this face! / deĉifru tiun ĉi mienon!


i try to decipher Fae's various facial expressions, but sometimes it's really hard to. :(
mi provas deĉifiri la mienojn de Fae, sed foje tio tre malfacilas. :(

what about you? can you decipher this face? :)
ĉu samas por vi? ĉu vi povas deĉifiri ĉi tiun mienon? :)

p.s.: thanks everyone who commented on my previous post! i won't give Fae more Revolution. :)
p.s.: dankon al ĉiuj, kiuj afiŝis komenton je la lasta blogaĵo! mi ne surmetos denove Revolution-on sur Fae. :)

Monday, April 11, 2011

itching / jukado

for the past two weeks or so Fae has been scratching more than usual and we can't figure out why. we don't see any fleas on her and haven't seen any for a while. we gave her another dose of Revolution (flea stuff) because it was time for one anyway, but it didn't seem to help. then i thought that maybe she could be suffering from dry skin related to her diet, so i started adding more salmon oil to her diet. i was still uneasy, though, so yesterday we tried giving her a bath. neither of us had ever washed a cat before.

la pasintan 2 semajnojn Fae gratas sin pli multe ol kutime kaj mi ne povas kompreni la kialon. ne videblas puloj sur ŝi kaj ni ne delonge vidis eĉ unu pulon. ni surmetis sur ŝin ankoraŭ unu dozon de Revolution (kontraŭ-pul-aĵo) ĉar ŝi bezonis ĝin malgraŭe, tamen ĝi verŝajne ne helpis ŝin. post tio mi pensis, ke eble ŝi suferas pro seka haŭto rilate de nutrado, do mi komencis aldoni pli da salmo-oelo al ŝia manĝaĵo. mi ankoraŭ maltrankvilis, do hieraŭ ni provis bani Fae-n. neniu el ni antaŭe banis katon.

oh how i wish i could have taken pictures of Fae during her bath! she handled it really really well, which makes me think that she must have gotten baths in the past. we used Aloveen Oatmeal Shampoo which is suppose to help sooth and clean itchy/inflamed skin. now her fur and skin are even softer than normal and she smells wonderful. :))

ho, kiel multe mi deziris foti Fae dum la banado! ŝi kondutis tre tre bone kaj tio igas min pensi, ke ŝi certe estis banita antaŭe. ni uzis Aloveen Oatmeal Shampoo, kiu (laŭ la botelo) purigas kaj plibonigas  sekan/inflamigitan haŭton. nun ŝia haŭto kaj pelto estas eĉ pli mola ol kutime kaj ŝi odoras bonege. :))i tried to help! / mi provis helpi!

she's still be scratching herself a lot, though.... i wonder if we should apply another dose of Revolution since the other inadvertently got washed off? if her itchiness doesn't get better soon i might call the vet because she's been scratching so much/so hard that she's hurting herself. :/

tamen, ŝi ankoraŭ gratas sin..... mi scivolas, ĉu ni denove surmetu dozon de Revolution sur ŝin ĉar la antaŭa dozo estis senintence forlavita? se ŝia jukado ne pliboniĝos baldaŭ, mi eble telefonos la bestkuraciston ĉar ŝi gratas sin tiel multe kaj tiel forte, ke ŝi vundas sin. :/

Tuesday, April 5, 2011

the Devon Smile? / ĉu la Devona Rideto?

i've noticed this before, but in looking at these photos i've noticed it again.
when Fae isn't busy looking grumpy, it kinda looks like she's.... smiling?
could this be the Devon Smile?

antaŭe mi ĉi tion rimarkis, sed rigardante ĉi tiujn fotojn mi rimarkis denove.
kiam Fae ne okupiĝas pri fari malgajan mienon, ŝi aspektas kvazaŭ ŝi.... ridetas?
ĉu ĉi tio estas la Devona Rideto?

Friday, April 1, 2011

fashionable Fae / laŭmoda Fae


 it's been chilly the past couple of days so Fae got to try out one of her new sweaters! it fit perfectly.

la antaŭaj kelkaj tagoj estis iom malvarmaj, do Fae povis prov-surhavi unu el ŝiaj novaj puloveroj! ĝi perfekte vestis ŝin. 

the hardest thing was getting it over her head (best done w/ 2 people!), which she didn't like of course, but once that was done buttoning her up wasn't hard (treats help).

la plej malfacila afero estis igi, ke ŝia kapo iru tra la kolumo (2 homojn oni bezonas!). tion ŝi ne ŝatis, kompreneble. sed post tio, butonumi la puloveron estis facila (manĝaĵetoj helpas).I think she looks great in her sweater, even if it isn't her usual pink. :) it doesn't inhibit her movement at all.

mi opinias, ke ŝi bonega aspektas en la pulovero, eĉ se ĝi ne estas la kutima rozkoloro. :) ĝi tute ne ĝenas ŝian movadon.


it does, however, inhibit something else...

tamen ĝi ja ĝenas ion alian....


Fae is a bit of a clean freak and almost immediately she became annoyed with not being able to clean herself everywhere. a major problem. i'm sure you can imagine what a cat's tongue does to a knit sweater. :( *sigh*

Fae estas iom purigema kaj preskaŭ tuj ŝi ĉagreniĝis pro ŝi ne povis sin purigi ĉie. grava problemo. mi sertas, ke vi povas imagi, kion la lango de kato faras al trikita pulovero. :( *suspiras*