Wednesday, November 30, 2011

wordless wednesday / senvorta merkredo

BIRDWATCHING 2
BIRD-SPEKTADO 2sorry for my shaky hands! / pardonon pro miaj tremantaj manoj!

Sunday, November 20, 2011

weekend randomness / semajnfina hazardeco


guess where Fae is.
divenu kie estas Fae.


oh look, Iggy wants to join her!
ho rigardu, Iggy volas iri al ŝi!


awww.... Fae welcomes him. :)
aŭŭŭŭ.... Fae bonvenigas lin. :)


as you can see, they like to walk on top of the shower.
kiel vi povas vidi, plaĉas al ili marŝi sur la supro de la duŝejo.


actually, Fae never use to do this until she saw Iggy do it. Fae is such a copycat. :)
verdire, Fae neniam tion faris ĝis kiam ŝi vidis, ke Iggy tion faras. Fae estas tre kopiema. :)

Tuesday, November 15, 2011

tackles of love / atakoj de amo

Fae: *malfeliĉemas*    Iggy: *lekemas*
things were going so well this morning... Fae was even sharing the hammock with Iggy! she often hogs it.
ĉio estis bona ĉi-matene.... Fae eĉ permesis, ke Iggy esti kune kun ŝi en la hamako! ŝi ofte ne tion permesas.


so cute! but then Fae had to ruin it, of course.....
amindege! sed, kompreneble, Fae devis rompi la pacon.....

Fae: *lekMORDO*
Iggy: ĈESU TION!

and then Iggy tried his intimidation tactic....
kaj Iggy provis la taktikon de minaco.....


which turned into a tackle of LOVE!
kaj tio fariĝis atako de AMO!

Fae k Iggy: *KISSS'!*
awwww....
aŭŭŭŭŭŭ.....

Friday, November 11, 2011

thoughts on kibble / pensoj pri manĝaĵo

disclaimer: the following is a long spiel regarding my own opinion on things. please don't be offended by it if you don't agree and please do feel free to share your own opinion, even if contradictory to mine.

averto: la sekva teksto estas longa parolo pri mia propra opinio. bonvolu ne ofendiĝi se vi ne konsentas al ĝi. fakte, bonvolu diri al mi vian opinion eĉ se ĝi estas mala je la mia.


i've been thinking. why do people feed their pets kibble?

kibble is basically astronaut food. seriously, think about it. what is astronaut food? scientifically formulated "food" that is designed to have "everything" you need and pretty much nothing else. it's extremely processed, dry and is made to taste like stuff that hardly resembles what it orignally may have been. what is kibble? the same thing.

to me, feeding your pets kibble is like feeding your children (or yourself) astronaut food. all the time. seriously. would YOU want to live off little pellets that have "everything" you need? would you feed your children that? so why do people feed their beloved four-legged friends that???

because it's "easier" on the wallet? more convenient? because your vet recommended it? in case you didn't know, vets get paid to recommend it and vets are NOT dietitians or nutritionists any more than general practitioners are.

think about it. please.

i'm seriously thinking about making a page on this blog dedicated to raw food for cats and i think i will use the above as the openning to it. i am no expert when it comes to diets or nutrition for cats, of course. the page would just be a place for me to voice my opinions, show how/what i feed my cats and provide links to further information on the topic. it might take me a while to compile everything i'd need for such a page, but i think i'll try.lastatempe mi pensadas. kial homoj donadas al siaj dormbestoj sekan manĝaĵon?

seka manĝaĵo por bestoj estas kvazaŭ manĝaĵo por kosomonaŭtoj. serioze, pensu pri tio. kio estas manĝaĵo por kosmonaŭtoj? "manĝaĵo" scienco-bazita por enhavi "ĉion", kiun oni bezonas kaj apenaŭ ion ajn alian. ĝi estas multege procedita,sekigita kaj estas dizajnita por gusti simila al la manĝaĵo de kiu ĝi eble devenis sed al kiu ĝi tute ne plu vere rilatas. kio estas seka manĝaĵo por bestoj? la sama aĵo.

miaopinie, donadi al la dormbestoj sekan manĝaĵon estas kvazaŭ donadi al la geinfanoj (aŭ al vi mem) manĝaĵon por kosmonaŭtoj. notu la -ad-n. serioze. ĉu VI volus manĝi ĉiutage malgrandajn sekajn bulojn, kiuj enhavas "ĉion", kiun vi bezonas? ĉu vi donus al la infanoj tion? kial do homoj donadas tion al siaj amataj kvar-piedaj amikoj???

ĉu ĉar tio estas "pli facila"? aŭ pli oportuna? ĉu ĉar la bestkuracisto rekomendis ĝin? parenteze, se i ne jam scias, bestkuracistoj gajnas monon por rekomendi ĝin kaj ili NE estas spertuloj pri nutraĵo same kiel ĝeneralaj doktoroj ne estas.

pensu pri tio, mi petas.

mi serioze pensadas pri fari paĝeton en ĉi tiu blogo pri kurda manĝaĵo por katoj kaj mi pensas, ke mi uzos la supran tekston kiel la komencaĵo. kompreneble, mi ne estas spertulo pri nutraĵo por katoj. la paĝeto simple estus ejo, kie mi povus disdoni miajn opiniojn, montri kiel/kion mi donas al miaj katoj kaj disponigi ligliojn al pluaj informoj pri la afero. eble mi bezonos multe da tempo por kompili ĉion, kio estas necesa por tia paĝeto, sed mi pensas, ke mi provos tion fari.


Tuesday, November 1, 2011

birdwatching / bird-spektado

birdwatching / bird-spektado
one advantage of having a cat enclosure on a balcony that Iggy & Fae now enjoy is up-close bird watching. Queensland kitties are really spoiled in this regard because there are a MILLION different singing/noisy birds around here-- even native parrots that you only see in petstores elsewhere! and all of them are outside our windows at some point or another.
below is a short video of this morning's birdwatching.

unu avantaĝo pri havi kat-fermitejo sur balkono, kiun Iggy k Fae nun ĝuas, estas tre proksima bird-spektado. Kvinslandaj katoj estas ege bonŝancaj rilate al tio ĉar ĉi tie estas MIL MILOJ da diversaj kantantaj/bruemaj bridoj-- eĉ indiĝenaj papagoj, kiujn oni ne vidas krom ĉe dombest-vendejoj eksterlande! kaj ĉiuj el tiuj birdoj videblas ekster niaj fenestroj de tempo al tempo.
jen mallonga filmo pri la ĉi-matena bird-spektado.


note: did you notice Iggy's neck? Fae did that! AGAIN! she gets very zealous while (play)fighting with Iggy and poor Iggy hardly has any fur on his neck/head so Fae's teeth and claws go straight into his skin. :( i wonder how Sphynxes cope with battle wounds...

noto: ĉu vi rimarkis la kolon de Iggy? Fae tion faris! DENOVE! ŝi fariĝas tro fervora kiam ŝi (lud)batalas kun Iggy kaj kompatinda Iggy apenaŭ havas pelton sur lia kolo/kapo do la dentoj kaj ungegoj de Fae tuj eniras lian haŭton :( mi scivolas, kiel Sfinks-katoj traktas batalojn....

she's not as innocent as she looks! / ŝi ne estas tiel naiva kiel ŝi aspektas!